โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เครือข่ายด้านโรคลมชัก ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ และโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก ในวัน Epilepsy Day
วันที่:   15-09-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เครือข่ายด้านโรคลมชัก ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ และโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก ในวัน Epilepsy Day มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชักให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตบริการสุขภาพที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่