โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   27-09-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยผู้เกษียณอายุราชการประกอบด้วย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางศรีวรรณา วงค์เจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ตลอดจนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รวม ๑๑ ท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยจริยธรรมของข้าราชการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่