โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”การรับมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วันที่ 09-10-2560

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา รับมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จากแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่