โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเภสัชกรรม ผ่านระบบ Microsoft Teams
วันที่:   21-05-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ นำเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การประเมินความปลอดภัยของการใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และการประเมินความปลอดภัยของการใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเภสัชกรรม นำเสนอผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีเจ้าหน้าที่งานวิจัยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563