โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาล.ตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันที่:   01-06-2563

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์วสันต์ มหาสันติปิยะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาประสาทศัลยกรรม พร้อมด้วยนางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางเนตรนภา เจียตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.33) ส่วนแยกเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563