โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่(1 มิ.ย. 63)
วันที่:   01-06-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ได้แก่ แพทย์หญิงเปมิกา ศิริมหาราช, แพทย์หญิงธนัชพร แสงมณี และนายแพทย์ภาณุวัฒน์ ทักษอุดม โดยมีการแนะนำข้อมูล ภารกิจ ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เข้าใจนโยบายและบทบาทหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาล และมีการมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563