โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การประชุมสำนัก/ศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ ๑
วันที่:   19-10-2560

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ ๑ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและรับฟังข้อเสนอแนะจากนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ในการประชุมสำนัก/ศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่