โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดเล็ก
วันที่:   20-07-2563

แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง จากมูลนิธิครอบครัวข่าว โดยการนำส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำมาใช้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563