โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่:   14-09-2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2563 ในโครงการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาลี่ ผองสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสุทิน มณีชมภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางนานา เรืองยุทธิการณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางภีรภักดิ์ อนุศาสนะนันทน์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน นางกชามาส เริงนิรันดร์ พนักงานธุรการ ส.3 นางระเบียบ โยพนัสสัก พนักงานบัตรรายงานโรค ส.2 นางผ่องพรรณ สาวิวงค์ พนักงานซักฟอก บ.2 นางนุชจริน เหลืองยิ่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนายพยงค์ สมสะ พนักงานบริการ เข้าร่วมพิธี ซึ่งนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563