โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การดูแลและรับ-ส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท” ครั้งที่ 2
วันที่:   09-10-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์วาสิน กล่อมวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ นายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ ประสาทศัลยแพทย์ และนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เข้าร่วมประชุมเรื่อง การดูแลและรับ – ส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค สืบเนื่องจากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1 โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563