โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การประชุมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทในยุค ๔.๐”
วันที่:   10-11-2560

คณะเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ “การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทในยุค ๔.๐” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ มีความตระหนักในการพัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทในยุค ๔.๐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านระบบประสาท โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร