โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย 12 เขตสุขภาพ
วันที่:   11-11-2563

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย 12 เขตสุขภาพ เพื่อช่วยให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพมากขึ้น ลดเสี่ยงอาพาธจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสร้างความตระหนักพระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีบริการตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้น ตรวจโรคทางจักษุ ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพเท้า และการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในโอกาสนี้แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมถวายการตรวจรักษาโดยการฝังเข็ม ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563