โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรองรับนโยบาย New Normal Medical Care ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่:   11-11-2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรองรับนโยบาย New Normal Medical Care ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงาน Workshop : จัดทำแผนรองรับนโยบาย New Normal Medical Care : Business Continuity Plan (BCP) โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิรมัย มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์หญิงศุภมาส อำพล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ นางสาวณัฐกานต์ ยาวังเสน หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาววรารัตน์ โพธิสมบัติ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการตลาด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563