โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ
วันที่:   12-11-2563

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้สูงอายุ เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สุงอายุสวนดอกมีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเอง โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ วิทยากรโดย แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ และ นางสาวรุ่งนภา จอมธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 72 คน โดยมี นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563