โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมคัดกรองสุขภาพของคณาจารย์และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่:   07-01-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางวราพร ราชเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายเด่น พรมชัย พนักงานช่วยการพยาบาล ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพของคณาจารย์และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำการประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นหมอชนะ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ณ ภูฝางล้านนารีสอร์ต อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2564