โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ประเด็นว่าด้วย สิทธิการลาต่างๆ

เมื่อ 24/ธ.ค./2561 เขียนโดย ผู้เขียน เข้าอ่าน 664 ครั้ง

==> ประเด็นว่าด้วย สิทธิการลาต่างๆ แม้การลาพักผ่อน


https://www.facebook.com/1911374929171946/photos/a.1914543435521762/1941339052842200/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDKYjUi-B1QeMMXOoqT6V3lQkj8YviEGhp0qKVafbO4s5Ut3hb2yBGwuRnyA7LJtVbMy34mCBKpzfN-