โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”พกส. ขาดราชการเกิน 7 วัน

เมื่อ 30/เม.ย./2562 เขียนโดย ผู้เขียน เข้าอ่าน 716 ครั้ง

==> ปัจจุบัน พกส. ขาดราชการเกิน 7 วันในคราวเดียวก


https://www.facebook.com/1911374929171946/photos/pcb.1991454174497354/1991454021164036/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMudjsKU4couASlnaYOBxrER5WpjMsUN7RZeazBwFJpg23Py4mpsfh8oVew8a5gXvii8WuKdjSuY30