1. หน้าแรก
  2. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
13/01/2023
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 1
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   คลิก
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   คลิก

ขั้นตอนที่ 2
1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  คลิก
2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  คลิก
3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเทศในการทำงาน  คลิก

ขั้นตอนที่ 3
1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”  คลิก
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  คลิก
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน   คลิก
4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  File1-คลิก  File2-คลิก

ขั้นตอนที่ 4
1. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้  คลิก
2. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้   คลิก

ขั้นตอนที่ 5
1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ เพื่อถ่ายทอด ขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกับหน่วยงานระดับกองแห่งอื่นในสังกัด   คลิก
2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   คลิก
3. ายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่เสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   คลิก