โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”งานวิจัย ปี 2563 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ลำดับ ประเภท หัวข้อ ปี
1 การศึกษาระบบการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ R2R 2563
2 การศึกษาเพื่อลดปริมาณรังสีจากการ scan ซ้ำโดยไม่จำเป็นในผู้ป่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง R2R 2563
3 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยดนตรีบำบัด R2R 2563
4 ประสิทธิผลของสื่อดิจิทัลเรื่องการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานต่อความรู้ความสามารถของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิจัย 2563
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิจัย 2563
6 ผลการใช้แนวทางการคัดกรองภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิจัย 2563
7 พัฒนาปฏิบัติการพยาบาลรูปแบบ ABCs ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิจัย 2563
8 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ Rivastigmine ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน วิจัย 2563
9 ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการรักษาภาวะสมองเสื่อมในแขตจังหวัดเชียงใหม่ วิจัย 2563
ลำดับ ประเภท หัวข้อ ปี