โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566

วันที่ 26-03-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงสิริกันยา วิเศษคุปต์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ ให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยมีการประเมิน คัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพ เช่น การมองเห็น การได้ยิน การนอนหลับ ภาวะซึมเศร้า การใช้ยาในผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมพิเศษ “การตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ” โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 8.30 น. - 12.30 น. ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566