โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ประกาศโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# เอกสารประกาศ  
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2564
ประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564
มาตรการและแผนปฏิบัติตามแผนการลดใช้พลังงาน
นโยบายโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปลอดบุหรี่
นโยบายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม