โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


🎉 🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉
แด่…แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบกรมการแพทย์ ตามค่านิยม MOPH DMS ประจำปี 2564
🔸ประเภท M : Mastery เป็นนายตนเอง 🔸"
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 10-08-2565
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาการแพทย์ก้าวหน้าและระบบบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

เผยแพร่เมื่อ 10-08-2565
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
ประกาศโรงพยาบาล
รายงานด้านการเงิน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โรงพยาบาล
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล
โปสเตอร์เผยแพร่

Link ภายใน
ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบทำข้อสอบออนไลน์
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
วินัย