โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

วันที่ 28-03-2566

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพี่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อคิดเห็น ข้อสั่งการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานในประเด็นความก้าวหน้าการดำเนินการปรับ HIS การบริหารอัตรากำลังทดแทนผู้เกษียณ ความก้าวหน้าในแต่ละวิชาชีพ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงโดยเฉพาะด้านการเงิน และการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะกรรมการอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยในโอกาสนี้ได้มีการเยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงาน Smart OPD ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566