โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”รายงานการเงินฯ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# เอกสารดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง
รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เพื่อเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ข้อ 2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สารธารณะ และ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561