โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”รายงานการเงินฯ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# เอกสารดาวน์โหลด  
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
 
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2563
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย เดือนกรกฏาคม 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
งบทดลองรายวัน/หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เพื่อเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ข้อ 2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สารธารณะ และ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561