โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

“ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคระบบประสาทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน วิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564”

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ 21-09-2561
ดูรายละเอียด..

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ครั้งที่4

เผยแพร่เมื่อ 20-09-2561
ดูรายละเอียด..
แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ข้อมูลโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เอกสารประกอบ HA
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .