โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562

พบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่องานจัดซื้อจัดจ้าง โทร 053-920200 ต่อ 226

#เรื่อง
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการจัดซื้อ Donepezil hydrochloride orodispersible tablet 10 mg และ Levetiracetam 500 mg
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Rasagiline 1 mg tablet จำนวน 600 กล่อง บรรจุกล่องละ 24 เม็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ประกาศผู้ชนะประมูลจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องหายใจ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒
9 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องปั่นตกตะกอน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องกระตุ้นกลืนไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ จำนวน 5 รายการ
13 เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ จำนวน 5 รายการ
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ จำนวน 5 รายการ
15 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 1 รายการ
16 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 รายการ
17 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกระตุ้นกลืนไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
18 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 2
20 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 2
21 ประกวดราคาซื้อ Rasagiine 1 mg tablet จำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
23 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
24 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศขยายาเวลาการรับสมัครผู้ประมูลจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Rasagiline 1mg tablet)
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
29 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณปี 2561
30 ประกาศรับสมัครผู้ประมูลจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Entacapone 200 mg tablet จำนวน 1300 กล่อง (บรรจุกล่องละ 100 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
32 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund)ระยะที่ 2 โดยวิธีการคัดเลือก
34 ตารางแสดงวงเงินงบปรมะาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ่อบำบัดน่ำเสียของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ่อบำบัดน่ำเสียของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล้กทรอนิกส์(e-market)
37 ประกวดราคาซื้อ Entacapone 200 mg tablet จำนวน 1300 กล่อง (บรรจุกล่องละ 100 เม็ด) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Entacapone 200 mg tablet จำนวน 1300 กล่อง
39 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับโครงการปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 28-Dec-2017---
40 ตารางแสดงวงเงินงบประเมินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา จำนวน 4 ฉบับ 25-Dec-2017---
41 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
42 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวัสดุสำนักงาน(กระดาษ) จำนวน 2 รายการ
43 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 19 รายการ
47 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
49 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 19 รายการ
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 11 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดความดันหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง
54 ประกาศจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 30 ชุด และวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 50 ชุด
55 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 30 ชุด และวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 50 ชุด
56 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 30 ชุด และวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 50 ชุด
57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจเพาะเชื้อ
58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกพิเศษ
59 ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
61 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
63 ประกวดราคาซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
64 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
65 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ
66 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ตำบลสุเท
67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561(ระยะเวลา 11 เดือน )
68 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 11 เดือน) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
69 ราคากลาง(อ้างอิง) งานเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ Leased Line Internet ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนกันยายน 2561)
70 ราคากลาง(อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการ ซัก บ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
71 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
72 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD จำนวน 3 รายการ
73 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด(11 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
75 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
76 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ Matching Fung ระยะที่ 2
77 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานซื้อชุดนำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
78 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
79 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วย และเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
80 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก
81 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงาานเช่าให้บริการเชื่อมต่ออิเตอร์เน็ต ระบบ Leased Line Internet เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
82 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
83 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือโลหดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน 50 ชุด และวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดูกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน 10 ชุด
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือนตุลาคม 2560
86 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจเพาะเชื้อ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
87 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
88 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจัดซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
89 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างเหมาบริการซักอบรีด เครื่องผ้าผู้ป่วย และเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
90 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
91 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
92 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจเพาะเชื้อ เดือนตุลาคม 2560
93 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษ เดือนตุลาคม 2560
94 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ เดือนตุลาคม 2560
95 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการซักอบรีด เครื่องผ้าผู้ป่วย และเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เดือนตุลาคม 2560
96 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2561
98 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและศูนย์การพิมพ์(Print Center) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2561
99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิตจากสภากาชาดไทย จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
100 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอจำนวน 30 ชุด และวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอจำนวน 50 ชุด 2. หมอนรองกระดูกต้นคอเทียมชนิดมีรูใส่สกรูยึดข้อกระดูกส่วนบน จำนวน 18 ชุด
101 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน 50 ชุด และวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 30 ชุด
102 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ PACS
103 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ GE รุ่น Optima660
104 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบ C-am ยี่ห้อ Philips รุ่น BV Pulse
105 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
106 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
107 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซัอนซ้อน 3 แก๊ส พร้อมด้วยเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก 1 เครื่อง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล้กทรอนิกส์
108 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
109 ร่างประกาสประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 50 ชุด และวัสดุเสริมหมอนรองกระดุกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 30 ชุด
110 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน1 รายการ
111 ร่างประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการดังนี้ 1. โลหะกระดูกดามหลังส่วนคอ จำนวน 30 ชุด และวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดุกสันหลังส่วนคอ จำนวน 50 ชุด 2. หมอนรองกระดุกต้นคอเทียมชนิดมีรูใส่สกรูยึดข้อกระดูกส่วนบนและส่วนล่าง จำนวน 18
112 ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
113 ร่างประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
114 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
115 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ2561
116 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ2561
117 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ มิใช่งานก่อสร้าง การซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระ
118 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
120 ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องช่วยหายใจสำหรับรถ Ambulance คันเก่า จำนวน 1 เครื่อง
121 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2รายการ คือ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างเนื้อสมองขณะผ่าตัดทางประสาทศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องมือยึดกระโหลกศรีษะขณะผ่าตัดทางประสาทศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด
122 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดใช้ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ Suction จำนวน 2 เครื่อง
123 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ 2560
124 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมบริการติดตั้ง สำหรับหอผู้ป่วยหนัก และหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 3 รายการ
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
126 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 20 ชุด
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อ Donepezil hydrochloride orodispersible 10 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
128 ราคากลาง(อ้างอิง) เครื่องดุดของเหลวและเสมหะชนิดใช้ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ Suction จำนวน 2เครื่อง
129 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
130 ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวเบอร์ S จำนวน 1500 กล่อง
#เรื่อง


    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?