โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ประกาศโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# เอกสารประกาศ  
มาตรการและแผนปฏิบัติตามแผนการลดใช้พลังงาน
นโยบายโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปลอดบุหรี่
นโยบายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม