โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


เอกสาร/แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
#เอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มใบลา
#เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการจัดหา (ใบ พ1.)
#เอกสารงานธุรการ
แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน
# เอกสารอื่นๆ
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาล ประจำปี 2561
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล / ข่าวสาร บนเว็บไซต์


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
องค์กรแพทย์
รายงานด้านการเงิน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .