โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

“ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคระบบประสาทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน วิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564”

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่


Information center poster

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โทรศัพท์ 053-920200 ต่อ 288, 289