โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# เอกสารดาวน์โหลด  
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่-2561
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560