โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร.053-920200 ต่อ 268
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์
     

จาก

ผู้ร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

(หากต้องการติดต่อกลับกรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจน)

1 1

เบอร์โทรศัพท์

***tel. ที่สามารถติดต่อได้

 
ถึง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
หัวเรื่อง
***ห้ามเว้นว่างไว้
รายละเอียด
***ห้ามเว้นว่างไว้
จาก<E-mail>
***์ห้ามเว้นว่างไว้
   
 
11
 
 
แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เอกสารประกอบ HA
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .