โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเปิดตัวกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 “พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร”

วันที่ 15-02-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 "พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ซึ่งมีกำหนดเก็บคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 100 วัน ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนร่วมโครงการ และกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยมีแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564