โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

วันที่ 01-04-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะกรรมการ PCT Stoke จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ลดอัตราการตาย ความพิการ และภาวะแทรกซ้อน โดยมีแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์, แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน ประสาทศัลยแพทย์ และทีมพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง เป็นวิทยากร และมีพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาพยาบาลฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564