โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กรมการแพทย์ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ชายแดน

วันที่ 01-04-2564

นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ชายแดน โดยมีการหารือวางแผนร่วมกับทีมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควมคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมากจากพื้นที่ชายแดน และเตรียมสถานที่ ซักซ้อม วางระบบทดสอบการจัดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมีแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ แพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ และนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564