โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-13 พค 64

วันที่ 13-05-2564

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) โดยมีบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงผ่านระบบ VDO Call Line Application และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 35 ราย เพื่อลด การเดินทางข้ามจังหวัดและอำเภอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564