โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่:   03-04-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมกับผู้แทนกรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวนิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่1 บรรยายให้แนวทาง ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?