โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่:   03-04-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมกับผู้แทนกรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวนิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่1 บรรยายให้แนวทาง ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561