โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine-4 มิย 64

วันที่ 04-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมบำบัดและงานกายภาพบำบัด ให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผ่านระบบTelemedicine เพื่อติดตามอาการ ประเมินซ้ำในผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับบริการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้แนะนำโปรแกรมการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564