โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Teleconference

วันที่ 09-06-2564

นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน การประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการลงพื้นที่ ผ่านระบบ Teleconference โดยมีนายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน ร่วมนำเสนอ ผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญการตรวจราชการ และมีแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564