โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (11 ตค 64)

วันที่ 10-10-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราภรณ์ ภักดี, นางสาวรัตติกาล สุขทับทิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางมิ่งขวัญ พาหุวัฒนกร นักกายภาพบำบัดชำนาญการ และนายสุชาติ ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมปฏิบัติงานคัดกรอง ให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 19 เที่ยวบิน และดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 (Swab Test) ในกลุ่มผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ซึ่งในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้ทำการ Swab ผู้โดยสาร จำนวน 107 ราย พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข DMHTT เพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อ COVID - 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564