โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
วันที่:   18-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 310 คน โดยมีแพทย์หญิงชินินธร พันไพศาล และแพทย์หญิงรยากร มูลละ วิสัญญีแพทย์เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2561 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561