โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
วันที่:   04-07-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานคณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พร้อมด้วย นางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา นางสาวปราณี ปิยรังสรรค์ นางสาวจตุพร พานอ่อง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561