โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่ 11-01-2565

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก และผู้ต้องการ ความช่วยเหลือ โดยให้บริการฉีดวัคซีน รวมจำนวน 713 ราย แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 70 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 125 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 518 ราย หลังฉีดวัคซีนสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ Co-Vaccine ให้ผู้รับการฉีดวัคซีนประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีด ใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน Application “หมอพร้อม” และโรงพยาบาลได้เน้นย้ำการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565