โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งบุคลากรให้บริการดูแลผู้ป่วย ในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิช่วงเทศกาลแสวงบุญ
วันที่:   03-09-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมโดย แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ นางทรงศิริ ต้นพิริยะพงษ์ เภสัชกรชำนาญงาน นางจิราภรณ์ ทองซิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาว กิตติกานต์ มะโนปิง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัด ไทยในดินแดนพุทธภูมิ ช่วงระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม จนถึง 18 กันยายน 2561