โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่:   13-09-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่บุคลากรใหม่ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมองค์กร (MOPH DMS) นโยบายหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารทรัพยากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่ออยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2561