โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ครั้งที่4
วันที่:   20-09-2561

กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จัดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยในโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับแนวทางในการทำวิจัยจากการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจากงานประจำ รวมทั้งได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทางด้านระบบประสาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561