โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่:   21-09-2561

หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขให้กับผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขผ่านทาง Facebook Live (WE are MOPH) จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน และมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมอภิปรายประเด็น 3 Fast Track: Key Success Factor ทั้งนี้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบเคเบิ้ลทีวีของโรงพยาบาล และรับชม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561