โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคระบบประสาทที่มีภาวะพึ่งพิงและการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

วันที่ 06-06-2565

นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคระบบประสาท ที่มีภาวะพึ่งพิงและการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งบรรยายความรู้ในหัวข้อ หลักการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคระบบประสาทที่มีภาวะพึ่งพิงและการดูแลแบบประคับประคอง เมื่อผู้ดูแลมีความรู้ จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีนางสาวพัชร มธุรมน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แพร่ นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 และฝึกปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565