โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมอบรม “Update on Clinical Management of COVID-19 and Other EIDs & Re-EIDs”

วันที่ 02-08-2565

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการอบรม Update on Clinical Management of COVID-19 and Other EIDs & Re-EIDs โดยมีแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดเชื้ออื่นๆที่เป็นปัจจุบันให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีแพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ นางเบญญา กาคำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวธารินทร์ คุณยศยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวลัดดา นันต๊ะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565