โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1

วันที่ 16-01-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยนางสาวภิมชญาณ์ภรณ์ จีนาใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ มีการพัฒนา ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “โครงการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ drive thru สู่ชีวิตวิถีใหม่ ในการมารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่” ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566