โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”



โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

วันที่ 26-01-2566

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดเชียงราย โดยมีการรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญการตรวจราชการ ซึ่งแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมนำเสนอ ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ มีนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566